No.4599模特小蛮妖Yummy三亚旅拍脱深色服饰露丁字裤秀翘臀诱惑写真[72P]_小蛮妖_秀人网

No.4599模特小蛮妖Yummy三亚旅拍脱深色服饰露丁字裤秀翘臀诱惑写真[72P]_小蛮妖_秀人网

小儿每服三钱,水煎服。《别录》》曰∶辛,微寒,有毒。

 水煎,五更服,甚良。每服一钱,米饮下。

鼻流清涕∶蒺藜苗二握,黄连二两,水五升,煎一升,少少灌鼻中取嚏,不过再灌。 萝摩藏器曰∶萝摩是白环藤,雀瓢是女青,二物相似,不能分别,终非一物也。

时珍曰∶斑杖,名同虎杖;接骨,名同蒴,不知是一类否?附子之色,以花白者为上,铁色者次之,青绿者为下。

因其似大黄,故谓之羊蹄大黄,实非一类。其小翘生冈原之上,叶花实皆似大翘而小细。

又主惊痫及脱肛,并入麻药【发明】时珍曰∶相传此花笑采酿酒饮,令人笑;舞采酿酒饮,令人舞。或加阿魏一两,尤妙。

Leave a Reply